Проектът

на проект LandSea

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483

Относно

Проектът LandSea е разработен от споделеното наблюдение за липсата на капацитет на териториите и техните участници да насърчават традиционни дейности на сушата и морето.

Във всички територии, обхванати от проекта (България, Кипър, Испания, Франция, Гърция и Италия), са проведени инициативи за популяризиране само на местни селски продукти, но производителите са се възползвали само от комуникационна подкрепа, а не от изграждането на капацитет.

Тази липса на умения е идентифицирана като фактор за слаби местни инициативи и дейности с по-висока добавена стойност. Все по-голямото застаряване на местните участници в риболова и аквакултурите и ниската привлекателност на тези работни места, особено за младите хора, създава необходиост от укрепване на техният капацитет и този на участниците в сухопътния и морския сектор, за да се насърчат иновациите и създаването на нови дейности, генериращи приходи.

Проектът LandSea отговаря на съществуващите нужди по отношение на изграждането на капацитет за участниците, особено за популяризиране и по-широко участието в развитието на териториите.
pexels-lukas-296242

Резултати от проекта

Образователна програма LandSea
Образователната програма LandSea има за цел да подпомогне обучението на възрастни, участници в целевите територии и бъдещи „ментори“, за да засилят уменията си за валоризация на тяхната територия на продуктите, идващи от сушата и морето.
Ръководство LandSea
Ръководството LandSea има за цел да засили капацитета и методите за ангажиране на нашите целеви групи. То ще разкрие методологията, която трябва да бъде възприета, дейностите, които трябва да бъдат извършени, и различните стъпки, които трябва да се следват, които ще доведат до валоризирането на продуктите.
Интерактивна платформа за обучение LandSea
Интерактивната платформа за обучение LandSea има за цел да предостави на целевата група обучителните материали за уменията и компетенциите, разработени от проекта LandSea. Платформата ще се базира на модулна структура и ще комбинира всички резултати от проекта. Тя ще представя обучителния материал за валоризацията на сухоземни и морски продукти по атрактивен начин на 6 езика.

Целеви групи

Бъдещи ментори, млади хора, местни предприемачи, ръководители на проекти, фермери, животновъди, рибари.

Възрастни работници / самостоятелно наети

Участници в ПОО в морския и селскостопанския сектор