Το έργο

έργο LandSea

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483

Σχετικά με το έργο LandSea

“Το έργο LandSea προήλθε από την κοινή διαπίστωση πως υπάρχει αδυναμία των περιφερειακών παραγόντων να αναπτύξουν παραδοσιακές δραστηριότητες στην στεριά και την θάλασσα.

Σε όλες τις περιοχές που καλύπτει το έργο (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία), έχουν υλοποιηθεί πρωτοβουλίες μόνο για την προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, με τους παραγωγούς να ωφελούνται μόνο στο επίπεδο της επικοινωνιακής υποστήριξης και όχι στο επίπεδο της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους.

Αυτή η έλλειψη δυνατοτήτων έχει αναγνωριστεί ως βασική αδυναμία των τοπικών πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προσθέτουν αξία σε μία περιοχή. Απέναντι στην αυξανόμενη γήρανση των αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητικών κοινοτήτων, καθώς και το μικρό ενδιαφέρον για τέτοιες εργασίες, ειδικά εκ μέρους των νέων, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους, μαζί και οι ικανότητες των παραγόντων στον γεωργικό και αλιευτικό τομέα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Το έργο LandSea ανταποκρίνεται στις ανάγκες των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες των παραγόντων, ειδικά όσον αφορά την προώθηση και το ενδιαφέρον για τις περιοχές τους. ”
pexels-lukas-296242

Παραδοτέα έργου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα LandSea
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LandSea επιδιώκει να βοηθήσει ενηλίκους, παράγοντες στοχευμένων περιοχών, και μελλοντικούς συμβούλους, να καταρτιστούν ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην αξιοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την στεριά και την θάλασσα της περιοχής τους.
Οδηγός LandSea
Ο Οδηγός LandSea αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των μεθόδων εμπλοκής των ομάδων στις οποίες απευθύνεται το έργο. Εκθέτει την μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν, και τα διάφορα βήματα που θα ακολουθηθούν προκειμένου τα προϊόντα να αποκτήσουν αξία.
Πλατφόρμα διαδικτυακής εκμάθησης LandSea
Η διαδραστική Πλατφόρμα διαδικτυακής εκμάθησης LandSea επιδιώκει να εφοδιάσει τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται με τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει αναπτύξει το έργο LandSea. Η Πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε αποσπασματική μορφή και θα συνδυάζει όλα τα παραδοτέα του έργου. Θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση γεωργικών και θαλάσσιων προϊόντων, με ελκυστικό τρόπο και σε έξι γλώσσες.

Ομάδες - Στόχοι

Μελλοντικοί σύμβουλοι, νέοι, τοπικοί επενδυτές, διαχειριστές έργων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς

Εργαζόμενοι / αυτοαπασχολούμενοι

Παράγοντες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ο θαλάσσιος και αγροτικός τομέας.