Το έργο

έργο LandSea

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483

Σχετικά με το έργο LandSea

“Το έργο LandSea προήλθε από την κοινή διαπίστωση πως υπάρχει αδυναμία των περιφερειακών παραγόντων να αναπτύξουν παραδοσιακές δραστηριότητες στην στεριά και την θάλασσα.

Σε όλες τις περιοχές που καλύπτει το έργο (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία), έχουν υλοποιηθεί πρωτοβουλίες μόνο για την προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, με τους παραγωγούς να ωφελούνται μόνο στο επίπεδο της επικοινωνιακής υποστήριξης και όχι στο επίπεδο της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους.

Αυτή η έλλειψη δυνατοτήτων έχει αναγνωριστεί ως βασική αδυναμία των τοπικών πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προσθέτουν αξία σε μία περιοχή. Απέναντι στην αυξανόμενη γήρανση των αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητικών κοινοτήτων, καθώς και το μικρό ενδιαφέρον για τέτοιες εργασίες, ειδικά εκ μέρους των νέων, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους, μαζί και οι ικανότητες των παραγόντων στον γεωργικό και αλιευτικό τομέα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Το έργο LandSea ανταποκρίνεται στις ανάγκες των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες των παραγόντων, ειδικά όσον αφορά την προώθηση και το ενδιαφέρον για τις περιοχές τους. ”
pexels-lukas-296242

Παραδοτέα έργου

Ηλεκτρονική πλατφόρμα LandSea
Η διαδραστική πλατφόρμα μάθησης LandSea έχει ως στόχο να εξοπλίσει την ομάδα-στόχο με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αναπτύχθηκαν από το έργο LandSea. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη με σπονδυλωτή δομή και θα συνδυάζει όλα τα αποτελέσματα του έργου. Θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των προϊόντων της ξηράς και της θάλασσας με ελκυστικό τρόπο σε 6 γλώσσες.ΕΝΑΡΞΗ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα LandSea
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LandSea έχει ως στόχο να βοηθήσει στην εκπαίδευση ενηλίκων, φορέων των περιοχών-στόχων και μελλοντικών "μεντόρων" να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για την αξιοποίηση των προϊόντων της περιοχής τους που προέρχονται από τη γη και τη θάλασσα.ΕΝΑΡΞΗ
Οδηγός LandSea

Ο οδηγός LandSea στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των μεθόδων εμπλοκής των ομάδων-στόχων μας. Θα εκθέσει τη μεθοδολογία που πρέπει να υιοθετηθεί, τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και τα διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τα οποία θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση των προϊόντων.

ΕΝΑΡΞΗ

Εικονική βιβλιοθήκη

Βιβλιογραφία και κείμενα αναφοράς, παραδείγματα καλών πρακτικών, καινοτόμες πρακτικές διαφοροποίησης και σύνδεσμοι με οργανισμούς πόρων.

ΕΝΑΡΞΗ

Ομάδες - Στόχοι

Μελλοντικοί σύμβουλοι, νέοι, τοπικοί επενδυτές, διαχειριστές έργων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς

Εργαζόμενοι / αυτοαπασχολούμενοι

Παράγοντες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ο θαλάσσιος και αγροτικός τομέας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο