Запознайте се с нашите партньори

Petra Patrimonia Corsica (PPC)

Координатор – Франция

Petra Patrimonia Corsica е кооперация за подкрепа и заетост, разделена на 3 основни отдела:

 1. MARITIMA има за цел валоризирането, опазването и съживяването на морското наследство, чрез подпомагане на рибарите при разработването на допълнителни дейности; подкрепа за компаниите в морския сектор (вкл. нови предприемачи) при разнообразяване на техните традиционни дейности, по-специално чрез морски туризъм.
 2. FOLIA има за цел да насърчава иновациите в селскостопанския сектор
 3. PATRIMONIA има за цел валоризирането, опазването и съживяването на наследството, ландшафта и околната среда

Petra Patrimonia Corsica също така участва в перспективни проекти, насърчаващи устойчивия туризъм, синята икономика, устойчивото развитие и социалните иновации. Компанията има значителен опит в проекти, финансирани от ЕС, както като координатор, така и като партньор. Petra Patrimonia Corsica действа като организация за подпомагане на бизнеса, насърчавайки предприемачеството и допринасяйки за териториалното сближаване. Компанията също така предлага възможности за обучение на високо ниво, организирано и сертифицирано от Qualiopi.

AVA Creations

България

„„Фондация AVA Creations е българска неправителствена организация, работеща активно в областта на европейското сътрудничество в образованието и обучението, включително професионалното обучение. Създадена е през 2016 г. с основна цел да подкрепя развитието на бизнеса и общностите чрез насърчаване на иновациите, креативността и професионалното обучение. обучение.

В момента един от основните приоритети на фондацията е да предлага и изпълнява проектни инициативи на местно, национално и европейско ниво, целящи да повлияят на процеса на личностно развитие и учене през целия живот. AVA се стреми да насърчава иновативни подходи във всички сектори чрез партньорска мрежа, споделяне на опит и ангажиране на всички заинтересовани страни.

Сред целите на AVA са насърчаване на социално, икономическо, културно и образователно сътрудничество на местно и национално ниво. Както и да подкрепя общи инициативи за подобряване на качеството на живот чрез образование, трансфер на знания, културен обмен и социална интеграция.

За постигане на гореспоменатите цели експертите на AVA работят в тясно сътрудничество с множество национални и международни партньори, включително образователни институции, общини, неправителствени организации и други юридически и физически лица, работещи в сферата на ПОО.

Експертите на AVA участват постоянно в различни национални и международни срещи, конференции, курсове и семинари по темата за развитието и подобряването на ПОО, междукултурните връзки и комуникации, културното сътрудничество и възможностите за учене през целия живот.“

Средиземноморски център на околната среда

Гърция

„MCE е организация с нестопанска цел, основана през 1992 г. от френско-гръцки екип, желаещ да насърчи устойчивото развитие и междукултурното сътрудничество в балканските и средиземноморските страни.

Тя има за цел:

 • насърчаване на устойчиво местно развитие въз основа на запазено и подобрено природно и културно наследство
 • повишаване на осведомеността на населението, особено на младите хора, относно необходимостта от защита на тяхното наследство и околната среда

MCE действа в 3 основни области: устойчив и алтернативен туризъм; неформално иновативно обучение; и подобряване на природното и културното наследство. Наскоро разработи отдел, подкрепящ алтернативни туристически продукти в селските райони на Гърция“

Med.O.R.O.

Италия

Medoro е италианска организация, която има своя собствена мисия за насърчаване на местното устойчиво развитие, социалното сближаване, международното сътрудничество и преди всичко младежта – чрез самостоятелна заетост.

Повече от 15 години Medoro насърчава и управлява, пряко или в партньорство с публични и частни субекти, множество проекти за обучение, териториално развитие и транснационално сътрудничество.

Medoro вярва, че младежката работа и младежката заетост преминават през ангажираност и диалог между образователните институции, семействата и бизнеса и че е необходимо да променим начина, по който виждаме и мислим за собственото си професионално бъдеще (не непременно една работа, като служител, за останалата част от живота ни), насочени от ранна възраст към необходимостта от придобиване на предприемачески манталитет и склонност към иновации.

Medoro се ангажира да насърчава участието на публични институции и местни участници, които са протагонисти на процесите на развитие, и по-специално да улеснява участието на основните участници във веригата „образование-обучение-работа-предприемачество“ в инициативите на териториално сътрудничество, младежка мобилност, проектиране и експериментиране на иновативни и ценени европейски инструменти за обучение.“

AgriFood институт на Арагон

Испания

AgriFood Institute of Aragon (IA2) е университетска изследователска структура със смесено финансиране (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA-CITA), създадена в отговор на съвместната загриженост на голяма общност от изследователи от различни области на науките за агрохраните, които пожелаха да обединят сили в университетска изследователска структура, която би могла да създаде нови синергии, да оптимизира ресурсите, да свърже техните споделени опасения и да насърчи интердисциплинарното сътрудничество. Те искаха да създадат изследователска среда с идеални условия за извършване на амбициозни, силно конкурентни научноизследователски и развойни дейности от най-висок калибър, с възможно най-доброто финансиране и максимално потенциално въздействие върху сектора на хранително-вкусовата промишленост в региона на Арагон (Испания).


IA2 е създаден с цел да служи като еталон за върхови постижения в хранително-вкусовата промишленост на регионално, национално и международно ниво:

 • Обединяване на редица изследователи, които са специализирани в различни звена в хранителната верига
 • Насърчаване на взаимодействието и координацията между дисциплините като фактор, който умножава капацитета на всяка специалност.
 • Споделяне на опит, структури, услуги, ресурси и техники.


IA2 има 4 отдела и около 300 изследователи, организирани в четири области:
Отдел 1 – Производство на суровини от растителен произход
Отдел 2 – Производство на суровини от животински произход
Отдел 3 – Хранителни науки и технологии
Отдел 4 – Икономика на хранително-вкусовата промишленост и природните ресурси“

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD

Кипър

Като консултантска компания за ИКТ, PCX има капацитета и знанията да популяризира ползите от прилагането на ИКТ решения и приемането на дигитални решения на корпоративно и образователно ниво.

Основният бизнес е фокусиран върху 3 основни направления на експертиза:

 1. Консултиране и съветване: Високоспециализирани услуги в подкрепа на развитието на МСП;
 2. Образование и обучение: Иновативни методи и инструменти за обучение, материали за обучение и производство на съдържание в различни области на бизнес развитие.
 3. Специализирана разработка на софтуер и уеб дизайн и разработка.

FAR Maremma

Италия

FAR Maremma е публично-частна компания, призната от регион Тоскана като отговорна за прилагането на „Лидер – водено от общността местно развитие“ в провинция Гросето.


Работи от 2002 г. като Местна група за действие (МИГ) за управление на програмирането на ЛИДЕР чрез включване на местни представители в процесите на вземане на решения. Неговият интерес се простира в 26 общини в южна Тоскана. FAR Maremma поддържа проекти, насочени към развитието на селските райони в 3 основни тематични области съгласно Интегрираната стратегия за местно развитие:

 1. Устойчив туризъм
 2. Подобряване на качеството на живот в селските райони
 3. Увеличаване на диверсификацията на местните икономики


От 2016 г. МИГ F.A.R. Maremma е и водещ партньор на Местната група за действие в областта на рибарството FLAG Costa degli Etruschi, която включва част от провинциите Гросето и Ливорно и цели:

 1. Развиване и обновяване на местни производствени вериги и системи
 2. Подобряване на околната среда и природните ресурси
 3. Подпомагане на икономическата и социална диверсификация в сектора на рибарството“
Skip to content